Κατηγορία:

Μαθητικά Συσσίτια

Μαθητικά συσσίτια
Τα μαθητικά συσσίτια ήταν ένα από τα πρώτα έργα κοινωνικής υγιεινής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης οργανώθηκαν συσσίτια στα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν εκπαιδευτικός θεσμός και όχι μια υπόθεση φιλανθρωπίας. Σε αυτά σιτίζονταν κατά προτίμηση οι μαθητές που είχαν πραγματική ανάγκη της παρεχόμενης τροφής. Δεν αποκλείονταν η συμμετοχή των εύπορων μαθητών, αυτοί όμως έπρεπε να πληρώνουν το αντίτιμο της παροχής. Παρείχαν στους μαθητές πρωινό ρόφημα και πλήρες γεύμα.
Στη χώρα μας οργανώθηκαν από το 1927 με μικρό αριθμό συμμετοχών, 525 μαθητές, για να φτάσουν το σχολικό έτος 1931-32 στους 36.000 μαθητές. Το σχολικό έτος 1930-31 χορηγήθηκε η πρώτη κρατική πίστωση για τα συσσίτια. Το επόμενο έτος ψηφίστηκε ο νόμος 5341/32 ο οποίος προέβλεπε συγκεκριμένη φορολογία επί του καπνού υπέρ των μαθητικών συσσιτίων. Τον Δεκέμβριο του 1937 εκδόθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας « Περί οργανώσεως και λειτουργίας μαθητικών συσσιτίων». Οι προσπάθειες να σταθεροποιηθεί ο θεσμός των μαθητικών συσσιτίων συνεχίστηκαν και τα επόμενα έτη. Τον Ιούνιο του 1939 δημοσιεύτηκε ο Αναγκαστικός Νόμος 1787/1939 « Περί οργανώσεως των Μαθητικών Συσσιτίων» και με βάση το νόμο συντάχτηκε λεπτομερής κανονισμός λειτουργίας. Το σχολικό έτος 1939-40 λειτούργησαν μαθητικά συσσίτια σε 2.484 Δημοτικά Σχολεία και έλαβαν μέρος σε αυτά 97.134 μαθητές. Δυστυχώς από το σχολικό έτος 1940-41 μαθητικά συσσίτια με βάση τον νόμο δεν λειτούργησαν λόγω του πολέμου. Μετά την απελευθέρωση το 1946 εκδόθηκε Υπουργική απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Συσσιτίων» που ρύθμιζε όλα τα θέματα.
Η λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’50 στην περιοχή της πρωτεύουσας στη δε επαρχία μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’60. Με τη βελτίωση του οικονομικού επιπέδου των Ελλήνων η λειτουργία των συσσιτίων έχασε τη σημασία της και καταργήθηκαν.
Στον Δήμο Αγίου Δημητρίου τα μαθητικά συσσίτια λειτούργησαν μέχρι το σχολικό έτος 1955-56, όπως φαίνεται από το βιβλίο Πρακτικών της Εφορείας του Μαθητικού Συσσιτίου του 6/ταξίου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου. Η πρώτη φωτογραφία είναι από τα συσσίτια που γίνονταν στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου. Οι άλλες είναι από την αίθουσα συσσιτίου που υπάρχει στο Μουσείο.
Σημείωση: Τα στοιχεία για τη λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων αντλήθηκαν από το βιβλίο του Δημ. Στεφάνου, Διευθυντού Σχολικής Υγιεινής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, «ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ», που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1946.